HUYỆN ĐẤT ĐỎ

HUYỆN ĐẤT ĐỎ

NHÀ NGHỈ XẾP HẠNG:
Thu Thảo
Địa chỉ: Lô A1 Chợ P. Hải, Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ
Điện thoại: 0938730036
Thành Dương
Địa chỉ: KP Hải Sơn, Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ
Địa chỉ: 0938993870
Thành Trung
Địa chỉ: KP Hải Sơn, Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ
Điện thoại: 0937323372
Xin Chào
Địa chỉ: KP Hải Sơn, Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ
Điện thoại: 02543886295
Phương Vy
Địa chỉ: Số 3 Lô B, Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ
Điện thoại: 0908062356
Thái Bình
Địa chỉ: Tổ 13, KP Hải Tân, Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ
Điện thoại: 0254. 3678468
Anh Đào
Địa chỉ: Tổ 3, KP Hải Sơn, Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ
Điện thoại: 01655745109
Biển Xanh
Địa chỉ: Tổ 7, KP Hải Sơn, Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ
Điện thoại: 0906684252