Thống kê Dự án Du lịch năm 2013 ( Tính đến tháng 11/2013)

Thống kê Dự án Du lịch năm 2013 ( Tính đến tháng 11/2013)

* Số liệu thống kê dự án Du lịch:
• Tổng số dự án: 155 dự án
- Vốn đầu tư nước ngoài: 17 dự án
- Vốn đầu tư trong nước: 138 dự án
• Tổng diện tích: 3.823,23 ha
- Diện tích dự án vốn đầu tư nước ngoài: 1.263,37 ha
- Diện tích dự án vốn đầu tư trong nước: 2.559,86 ha
- Tổng vốn đăng kí đầu tư: 36.327,91 tỉ đồng và 10.733,00 triệu USD
- Tổng vốn thực hiện đến nay: 7.655,80 tỷ đồng đạt 21,1 % so với vốn đăng ký
Và 649,80 triệu USD đạt 6,05 so với vốn đăng ký.
• Tiến độ thực hiện dự án: 
- Dự án đã khai thác kinh doanh: 16 dự án
- Dự án đã khởi công xây dựng: 36 dự án
- Dự án đang điều chỉnh thiết kế, chuẩn bị khởi công: 4 dự án
- Dự án đang làm thủ tục đất đai: 61 dự án
- Dự án đang lập và trình duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: 38 dự án
Nguồn: p. NVDL