THỐNG KÊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH NĂM 2013

THỐNG KÊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH NĂM 2013

* Số liệu thống kê dự án Du lịch:
• Tổng số dự án: 159 dự án
- Vốn đầu tư nước ngoài: 18 dự án
- Vốn đầu tư trong nước: 141dự án
• Tổng diện tích: 3.581,9 ha
• Tổng số vốn đăng ký đầu tư :36.732,91 tỷ đồng và 10.758 triệu USD:
- Dự án vốn đầu tư nước ngoài :18 dự án, tổng vốn thực hiện là 657,1 triệu USD, đạt 6,11% trên tổng vốn đăng ký.
- Dự án đầu tư trong nước: 141 dự án, tổng vốn thực hiện là 7.766,1 tỷ đồng đạt 21,14% trên tổng vốn đăng ký.
• Tiến độ thực hiện dự án: 
- Dự án đã đưa vào khai thác kinh doanh và đang tiếp tục xây dựng: 18 dự án
- Dự án đã khởi công xây dựng: 35 dự án
- Dự án đang điều chỉnh thiết kế, chuẩn bị khởi công: 4 dự án
- Dự án đang làm thủ tục đất đai: 63 dự án
- Dự án đang lập và trình duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: 38 dự án
Nguồn: P. NVDL