THỐNG KÊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

THỐNG KÊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

* Số liệu thống kê dự án Du lịch:
• Tổng số dự án: 161 dự án
- Vốn đầu tư nước ngoài: 18 dự án
- Vốn đầu tư trong nước: 143 dự án
• Tổng diện tích: 3.585,8 ha
• Tổng số vốn đăng ký đầu tư :36.906,00 tỷ đồng và 10.758 triệu USD:
- Tổng vốn thực hiện là 7.991,90 tỷ đồng ( đạt 21,65% tổng vốn đăng ký) và 684,42 triệu USD (đạt 6,36 % tổng vốn đăng ký).
• Tiến độ thực hiện dự án: 
- Dự án đã đưa vào khai thác kinh doanh và đang tiếp tục xây dựng: 21 dự án
- Dự án đã khởi công xây dựng: 32 dự án
- Dự án đang điều chỉnh thiết kế, chuẩn bị khởi công: 5 dự án
- Dự án đang làm thủ tục đất đai: 63 dự án
- Dự án đang lập và trình duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: 40 dự án
Nguồn: Sở VHTTDL