THỐNG KÊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

THỐNG KÊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

* Số liệu thống kê dự án Du lịch:
• Tổng số dự án: 156 dự án
- Vốn đầu tư nước ngoài: 18 dự án
- Vốn đầu tư trong nước: 139 dự án
• Tổng diện tích: 3.452,55 ha
• Tổng số vốn đăng ký đầu tư :35.423,95  tỷ đồng và 10.758 triệu USD:
- Tổng vốn thực hiện là 8.037 tỷ đồng ( đạt 22,69 % tổng vốn đăng ký) 
Nguồn :SVHTTDL