THỐNG KÊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH THÁNG 10 NĂM 2014

THỐNG KÊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH THÁNG 10 NĂM 2014

* Số liệu thống kê dự án Du lịch tính đến tháng 10/2014:
• Tổng số dự án: 157 dự án
- Vốn đầu tư nước ngoài: 18 dự án, tổng vốn thực hiện là 701,52 triệu USD, đạt 6,52% trên tổng vốn đăng ký
- Vốn đầu tư trong nước: 139 dự án, tổng vốn thực hiện là 8.067,8 tỉ đồng,  đạt  22,77 % trên tổng vốn đăng ký
• Tổng diện tích: 3.452,55 ha
• Tổng số vốn đăng ký đầu tư :35.423,95  tỷ đồng và 10.758 triệu USD:
- Tổng vốn thực hiện là 8.067,8 tỷ đồng và 701,52 triệu USD ( đạt 22,69 % tổng vốn đăng ký) 
Nguồn: Sở VHTTDL