THỐNG KÊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

THỐNG KÊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DU LỊCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

* Số liệu thống kê dự án Du lịch:
• Tổng số dự án: 157 dự án
- Vốn đầu tư nước ngoài: 18 dự án
- Vốn đầu tư trong nước: 139 dự án
• Tổng diện tích: 3.452,3 ha
• Tổng số vốn đăng ký đầu tư :35.423,95 tỷ đồng và 10.758 triệu USD:
- Tổng vốn thực hiện là 9.232,2 tỷ đồng ( đạt 23,23% tổng vốn đăng ký) và 727,6 triệu USD (đạt 6,76 % tổng vốn đăng ký).