THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH THÁNG 10 NĂM 2014

THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH THÁNG 10 NĂM 2014

Theo báo cáo của Sở VHTTDL, doanh thu du lịch tháng 10 ước thực hiện 129,6 tỷ đồng, tổng lượt khách là 644.850 lượt, trong đó khách quốc tế là 15.750 lượt. Như vậy, 10 tháng đầu năm 2014, doanh thu ước thực hiện ngành du lịch hơn 3.079 tỷ đồng, đạt 95,37% kế hoạch; lượng khách đạt hơn 12,7 triệu lượt, đạt  93,59 % kế hoạch.
Nguồn: Sở VHTTDL