THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

+ Toàn tỉnh đón và phục vụ khoảng trên 7 triệu lượt khách, trong đó:
- Tổng lượng khách lưu trú ước khoảng 2,37triệu lượt đạt 89,67% kế hoạch năm, tăng 10,4% so với cùng kỳ.
- Khách quốc tế lưu trú là 289 ngàn lượt đạt 85,03 % kế hoạch năm  tăng 11,8% so với cùng kỳ. 
- Tổng doanh thu ước đạt 1.496 tỷ đạt 87,38% kế hoạch tăng 9,8% so với cùng kỳ.