Hướng dẫn của Tổng cục Du lịch về thực hiện Luật Du lịch 2017

Hướng dẫn của Tổng cục Du lịch về thực hiện Luật Du lịch 2017

Ngày 13/3/2018, Tổng cục Du lịch đã có văn bản số 207/TCDL-VP gửi Sở Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch 2017.  
Nguồn: Tổng cục Du lịch