Thành lập Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo

Thành lập Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo

Ngày 2 tháng 6 năm 2017, UBND tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1481/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Côn Đảo trên cơ sở sắp xếp kiện toàn Ban Quản lý các khu du lịch huyện Côn Đảo và đổi tên thành Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Côn Đảo.
Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Côn Đảo là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Côn Đảo, có chức năng giúp Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo quản lý khu du lịch quốc gia Côn Đảo về thực hiện quy hoạch và đầu tư theo quy hoạch được phê duyệt; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các nội dung, tiến độ thực hiện các dự án, hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ; thực hiện việc bảo vệ tôn tạo tài nguyên và môi trường du lịch, dịch vụ, quản lý hoạt động du lịch trong khu du lịch quốc gia Côn Đảo theo quy định của pháp luật và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo giao theo quy định của pháp luật.
Quyết định thành lập Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Côn Đảo có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 9708/QĐ.UB ngày 04 tháng 12 năm 2002 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý các khu du lịch huyện Côn Đảo. 
Nguồn TTTTXTDL