Triên khai kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia An toàn thực phẩm tỉnh BR-VT giai đoạn 2017 -2020 tầm nhìn 2030

Triên khai kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia An toàn thực phẩm tỉnh BR-VT giai đoạn 2017 -2020 tầm nhìn 2030

Ngày 20/7/2017 Sở Du lịch có công văn số 600/ SDL-NVDL gửi các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Tỉnh về việc triển khai kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia An toàn thực phẩm tỉnh BR-VT giai đoạn 2017 -2020 và tầm nhìn 2030.
Nhằm mục đích kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm, phòng chống ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Sở Du lịch đề nghị các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh nghiên cứu triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh theo tinh thần chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 21/6/2017 và Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 6/7/2017. Kế hoạch và Quyết định được đăng tải trên website http://www.bariavungtautourism.com.vn/
Nguồn: TTTTXTDL