Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban bí thư (khóa XII) về "Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới"

Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban bí thư (khóa XII) về "Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới"

Nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò và tác dụng của công tác thông tin cơ sở. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của tổ chức, cá nhân để làm tốt thông tin cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 51/HD-BTGTU về việc hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 07 –CT/TW ngày 5/9/2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới.