Huyện Châu Đức: Kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch 2019

Huyện Châu Đức: Kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch 2019

Ngày 18/02/2019 UBND Huyện Châu Đức đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về việc phát triển sản phẩm du lịch năm 2019.
Theo đó, nội dung kế hoạch gồm: khai thác, phát triển sản phẩm du lịch văn hóa bản địa dân tộc Châu Ro; Phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp; Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch; Tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch, thực hiện ấn phẩm du lịch; Tạo điều kiện phát triển nguồn nhân lực du lịch
UBND huyện yêu cầu các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp báo cáo UBND huyện.
TTTTXTDL