Ban hành Quy định tiêu chí kỹ thuật xét chọn nhà đầu tư thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí tại Vườn quốc gia Côn Đảo đến năm 2030

Ban hành Quy định tiêu chí kỹ thuật xét chọn nhà đầu tư thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí tại Vườn quốc gia Côn Đảo đến năm 2030

Ngày 29/11/2021 Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đã ban hành Quyết định số 319/QĐ-VQG Quy định tiêu chí kỹ thuật xét chọn nhà đầu tư thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí tại Vườn quốc gia Côn Đảo đến năm 2030.
Với mục tiêu nhằm khai thác các tiềm năng, lợi thế về tự nhiên, di tích lịch sử của Côn Đảo đề phát triển du lịch sinh thái. Qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục cho ngươi dân, du khách các giá trị về tự nhiên, văn hóa, lịch sử và nhân văn của Côn Đảo, nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường. 
Theo đó Quy định gồm 03 chương và 12 điều và các nội dung được quy định rất chặt chẽ việc cho thuê, khai thác môi trương rừng như nguyên tắc xét chọn nhà đầu tư; tiêu chí kỹ thuật và quy trình xét chọn, công nhận nhà đầu tư thuê môi trường rừng tại Vườn Quốc gia Côn Đảo…
Nguồn: TTXTĐTTMDL