Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ VHTTDL chủ trì soạn thảo hoặc ban hành

Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ VHTTDL chủ trì soạn thảo hoặc ban hành

Ngày 20/11/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BVHTTDL Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo hoặc ban hành theo thẩm quyền trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.