Quyết định 4640/

Quyết định 4640/QĐ-BVHTTDL ngày 28/12/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch