Kế hoạch

Kế hoạch 1037/KH-BVHTTDL ngày 15/03/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch