TIỀM NĂNG QUỸ ĐẤT

TIỀM NĂNG QUỸ ĐẤT

Tính đến năm 2016 tổng quỹ đất của toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 198.098 ha trong đó: diện tích đất nông nghiệp hiện nay vào khoảng 105.462 ha, chiếm 53,1%, đất lâm nghiệp có rừng 33.796 ha chiếm 17.1 %, đất chuyên dùng 32. 992 ha chiếm 16,6 %, đất ở 7.030 ha chiếm khoảng 3% tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh. Quỹ đất của tỉnh rất đa dạng, phong phú, có 9 trong tổng số 12 nhóm đất của toàn quốc, trong đó nhóm đất đỏ Bazan thuộc loại đất rất tốt có diện tích gần 64.000 ha chiếm 32,3% diện tích tự nhiên toàn tỉnh.