Quy chế phối hợp và trao đổi thông tin giữa Sở Du lịch và Cục thuế tỉnh BÀ Rịa -Vũng Tàu

Quy chế phối hợp và trao đổi thông tin giữa Sở Du lịch và Cục thuế tỉnh BÀ Rịa -Vũng Tàu