Nghị Quyết số 09-NQ/TU của BCH Đảng Bộ Tỉnh về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh BR-VT giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh và Nghị Quyết số 09-NQ/TU ngày 27/12/2017 của BCH Đảng Bộ Tỉnh về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh BR-VT giai đoạn 2017-2020,...