Kế hoạch số 53/KH-UBND

Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 14/5/2018 của Ủy Ban nhân dân thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 19/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy Bà Rịa - Vũng Tàu