Phê duyệt đề án đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch tỉnh BRVT giai đoạn 2018-2020

Phê duyệt đề án đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch tỉnh BRVT giai đoạn 2018-2020