Kế hoạch triển khai bộ quy tắc

Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch trên địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu