Phê duyệt Đề án Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2030

Phê duyệt Đề án Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2030