Nghị quyết số: 13/NQ-HĐND về việc thông qua "Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Nghị quyết số: 13/NQ-HĐND của Hội Đồng Nhân dân về việc thông qua "Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"