Kế hoạch số:

Kế hoạch số: 84/KH-UBND của Ủy ban nhân dân về Kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh BR-VT đến năm 2025