Ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh BR-VT

Quyết định Ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh BR-VT