Hướng dẫn

Ban hành Quy định khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh khen thưởng năm 2019

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc  Ban hành Quy định khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh khen thưởng năm 2019.